Vacíkov

Vacíkov leží 8 km západně od Březnice a 3 km severovýchodně od Hvožďan, kam v současnosti patří jako jedna součást střediskové obce. Vacíkov leží v nadmořské výšce 559 m.

Ves Vacíkov bývala majetkem pánů z Rožmitálu. Jedna z prvních zmínek o obci pochází z roku 1538, kdy Adam Lev z Rožmitálu pro velké dluhy postoupil Vacíkov svým věřitelům, od nichž dalším prodejem přešel spolu s nedalekým Miřetínem k Březnici. (Adamův děd byl oním známým švagrem českého krále Jiřího z Poděbrad, který v letech 1465 – 1467 vedl poselstvo českého krále k západoevropským panovnickým dvorům. Otec Adama, Zdeněk Lev z Rožmitálu, se silně zadlužil a Adam již tuto nepříznivou situaci nemohl zvrátit.)

Některé prameny uvádějí, že osady Vacíkov a Miřetín se v roce 1545 spojily. Toto vyvrací August Sedláček v 11. dílu svých Hradů, zámků a tvrzí Království českého, kde uvádí, že v roce 1607 se mezi sebou majetkově dělili synové zemřelého majitele březnického panství Ferdinand z Lokšan, přičemž syn Jiří obdržel mimo jiné ves Miřetín, syn Václav mimo jiné vsi i ves Vacíkov. Ke spojení obou vsí muselo dojít později, přičemž Miřetín zanikl a zůstal pouze Vacíkov.

Roku 1750 byl zde zřízen poplužní dvůr. Jednalo se o panský dvůr, jehož povinností bylo obhospodařovat vrchnostenské pozemky. V roce 1903 byl vystavěn nový dvůr. Kaplička na návsi pochází původně z roku 1760, v roce 1900 byla nově postavena. V roce 1828 byl postaven ovčín, v roce 1832 špýchar, v roce 1754 hospoda. K Vacíkovu patří i hájovna na Dědku, smutně proslulá tragickým osudem rodiny Königsmarků, postavená po roce 1730. Poté teprve byla postavena myslivna Na Lizu. Původní myslivna ve Vacíkově byla již v roce 1631, nová pochází až z doby po roce 1848. V 18. století byla ve Vacíkově i flusárna.

Lovecký zámeček nechal postavit v letech 1874-1875 majitel březnického panství Eduard hrabě Pálfy z Erdödu. Jedná se o dřevěné stavení na kamenné podezdívce. Jedno křídlo je vyzdviženo do poschodí, Štíty, lomenice a ostatní stavební prvky jsou bohatě zdobeny krásnými řezbami. Všechny dřevěné podlahy, obklady, stropy a schody jsou původní. Nábytek se do současné doby nedochoval. Okolí zámečku tvoří anglický lesnatý park s pyramidálními duby, douglaskami a hadími smrky. Zámeček byl před několika lety zrekonstruován vlastníkem stavby - Lesy České republiky. s.p.

V roce 1770 měl Vacíkov 41 čísel, na konci 19. Století 55 domů s 228 obyvateli. V roce 1950 zde bylo 58 domů. Ve kterých žilo rovněž 228 obyvatel. Na počátku dvacátých let minulého století zde začal působit spolek ochotníků a obecní knihovna.

(Informace jsou čerpány z internetu, z 11. dílu knihy Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého a z 2. dílu knihy Mgr. Vladimíra Červenky Šlechtické rody Blatenska.)                              

Zpracovala kronikářka obce Marie Berchtoldová, 2013

Vacíkov - tabule na návsi


Vacíkov je vesnice, část obce Hvožďany v okrese Příbram. Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Hvožďan. Vesnicí protéká Vacíkovský potok. Vesnicí prochází silnice II/176. Je zde evidováno 69 adres.Trvale zde žije 129 obyvatel. Vacíkov je také název katastrálního území o rozloze 17,13 km2.

Zdroj: Wikipedia.org


Obec Vacíkov ( 559 m.n.m..) leží 8 km západně od Březnice a 3 km severovýchovně od Hvožďan, kam v současnosti patří jako jedna součást střediskové obce.
První zmínka o obci je z roku 1538, kdy Vacíkov prodal Adam Lev z Rožmitálu svým věřitelům a od nich pak dalším prodejem přešel k Březnici spolu s nedalekou obcí Miřetínem, která se poté spojila s Vacíkovem.
     Roku 1586 spojená obec měla 6 gruntů, 2 grunty zkažené, 4 chalupy a 1 domek. V roce 1750 byl zřízen ve vsi poplužní dvůr, v roce 1903 byl vystavěn nový dvůr. Místní kaplička pochází z roku 1760 a v roce 1900 byla přestavěna. Z dalších vacíkovských staveb musíme vzpomenout: ovčín – vystavěn roku 1828, špýchar – vystavěn 1832, hospoda – vystavěna 1754. Nedaleká hajnice na Dědku a Chytavě byla postavena někdy po roce 1730 a pak myslivna na Lizu. Nová myslivna ve Vacíkově pochází z doby až po roce 1848, ale původní myslivna zde byla již v roce 1631. V 18. století ve Vacíkově bývala i flusárna. Nedaleko obce nechal vystavět Eduard hrabě Pálfy z Erdödu, majitel březnického panství, lovecký zámeček a v okolí zámečku byl vytvořen anglický lučnatý park.
     V roce 1770 měla obec Vacíkov již 41 čísel a na konci 19. století již 55 domů s 228 obyvateli. V roce 1950 58 domů a 228 obyvatel, dnes žije ve Vacíkově na 122 obyvatel. Počátkem dvacátých let minulého století tu začali působit divadelní ochotníci a obecní knihovna.

... pamětihodnosti Vacíkova... roce 1786, když se lidé z Vacíkova vraceli z kostela , tak na vrchu Javorý našli v lese pod odvaleným kamenem stříbrné mince a po zvětšení otvoru pod kamenem poklad, který byl tvořený stříbrnými mincemi. Vrchnost se o pokladu dozvěděla a po přísném vyšetřování musely být všechny nalezené mince vráceny Josefu Mariovi Krakovskému, hraběti z Kolovrat, majiteli březnického panství.

..Koncem února roku 1925 asi 2 km od Záměčku v lese, dělníci, kteří těžili kámen na cestu ,ve skále našli po odvalení plochého kamene “sklípek”, kde bylo nalezeno 6 zachovalých nádob a střepiny ze 2 misek z doby bronzové. Podle zprávy z Národního muzea se jednalo o věci z období 1000 – 700 let před naším letopočtem.

Zdroj: Hvoždany

Vacíkov - google maps